HAKKIMIZDA

2013 yılında faaliyete başlayan 4BGrup İş Sağlığı ve Güvenliği titiz çalışmalarıyla bugüne kadar yüzlerce firmaya İş Sağlığı ve Güvenliği alanında hizmet vermeye devam etmektedir.
Alanında kendini yetiştirmiş kadrosu ile iş ortaklarımıza çözüm odaklı bir hizmet sunmaktayız.
Yürüttüğümüz faaliyetlerde güvenlik kültürünü, iş ortaklarımıza ve personellerine aşılayarak olası kazaları engellemek için proaktif bir yaklaşım sergilemekteyiz.

Hizmetlerimiz

İhtiyacınız Olan Ürünü Seçin

İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirmesi

4BGrup İş Sağlığı ve Güvenliği olarak, her biri konusunda tecrübeli Aile,Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan sertifikalı İş Güvenliği Uzmanlarımızla daha güvenli bir iş ortamında çalışılmasına katkıda bulunulmak için iş yerinizde aşağıdaki hizmetleri vermekteyiz; 

Firmanıza görevlendiren İş Güvenliği Uzmanı 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ile belirlenen yükümlülükleri yerine getirmektedir.
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ile firmanıza danışman olarak görevlendirilen İş Güvenliği Uzmanın başlıca görevleri şunlardır;

 • İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek,
 • İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak
 • Yıllık Çalışma Planı hazırlamak
 • Eğitim Planı hazırlamak
 • İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 • Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak
 • Risk Değerlendirmesi yapmak
 • Acil Durum Planı hazırlamak
 • Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak
 • İç Yönetmelik hazırlamak
 • İş İzni Prosedürü hazırlamak
 • Çalışma talimatları hazırlamak
 • İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek
 • Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak
 • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
 • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
 • Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak
 • Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
 • Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
 • Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak
 • Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak
 • Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
 • Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek
 • Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek
 • İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
 • Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
 • Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek

Risk Değerlendirme Raporu

Risk Analizi işletme faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin tanımlanması ve bunlara ilişkin risklerin değerlendirilmesi, böylece beklenen veya olası risklerle ilgili kontrol tedbirlerinin alınmasına ilişkin yöntem ve esasların sistematik bir şekilde belirlenmesini sağlayarak, yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının asgari seviyelere indirilmesini sağlamaktır.

Tehlike ve Risk Değerlendirme Çalışmaları
a. İşe başlamada
– İşyerinin kurulup üretime başlamasından hemen sonra,
– İşyerinin daha önce kurulmuş ve risk analizi ve değerlendirme çalışmalarının hiç yapılmamış olması halinde,
b. Değişiklik durumunda
– İşyerinde, iş, yer, el, teknoloji değişikliği,
– Yeni ve ciddi bir tehlikenin ortaya çıkması,
– Uygulamaların gözden geçirilirken yeni bir durumun tespit edilmiş olması, durumlarından birinin gerçekleşmesi halinde,
c. İş kazası, meslek hastalığı, olay vb. durumunda
– İşyerinin tamamını ya da büyük kısmını etkileyebilecek bir kaza, iş kazası, meslek hastalığı ya da olay vb. durumun meydana gelmiş olması halinde,
d. Düzenli aralıklarla
– İşyerinden ve etkilenme alanından kaynaklanan tehlikelerin ve bu tehlikeler sonucu ortaya çıkan risklerin yapısına ve faaliyetlerdeki ya da işteki değişimin derecesine bağlı olarak yapılabilecektir.
Tehlike ve Risk değerlendirmesi işyerimizde şu şekilde yapılmaktadır:
•Risk Analizi çalışmaları silgili birim yetkilileri tarafından sürekli olarak izlenecek ve kontrol tedbirlerinin uygulanması ile risk skorları azaltılarak iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecektir.
•Belirlenen risklerin kabul edilebilir seviyeye indirilinceye kadar sürekli izlenmesi gerekmektedir.
•Kabul edilebilir seviyeye indirilen riskler ise olasılık ve şiddetlerinin artmaması için alınmış olan önlemlerin devamlılığı izlenmelidir.
Risk Analizi Geçerlilik Süreleri;
Çok Tehlikeli İşler.................2 Yıl
Tehlikeli İşler........................4 Yıl
Az Tehlikeli İşler...................6 Yıl dır.

 

Acil Durum Eylem Planı

Doğal afetler, yangın, kimyasal ya da basınçlı kapların patlaması, sabotaj, terör saldırısı gibi durumlarda işyeri bireylerinin alması gereken tedbirler zincirinin neler olmasının anlatılması, planlanması ve ilgili tatbikatların yapılmasına "Acil Eylem Planı" diyoruz.
Bu plan;

 •     Acil durum planı genel esasları,
 •     Acil durum organizasyonu ve görevi,
 •     Acil durum ekipleri ve görevleri,
 •     Haberleşme ve iletişim sistemi ve planı,
 •     Acil durum prosedürleri,
 •     Gerekli araç, gereç ve malzemeler,
 •     Acil durum iletişim listesi
 •     Acil durum kuruluşları ile koordinasyon ve işbirliği,
 •     Acil durum senaryoları ve tatbikat planlaması
 •     Medya ile ilişkiler ve kamuoyu baskısı vb. hususların belirtildiği bir plandır.

Acil Durum Planlarının Yenilenmesi Kaç Yılda Bir Yapılır?

(1) İşyerinde, belirlenmiş olan acil durumları etkileyebilecek veya yeni acil durumların ortaya çıkmasına neden olacak değişikliklerin meydana gelmesi halinde etkinin büyüklüğüne göre acil durum planı tamamen veya kısmen yenilenir. 
(2) Birinci fıkrada belirtilen durumlardan bağımsız olarak, hazırlanmış olan acil durum planları; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.
 
Acil Durum Planları İle İlgili Olarak Çalışanlar Nasıl Bilgilendirilir?

(1) Tüm çalışanlar acil durum planları ile ilk yardım, olağan dışı durumlar, afetler, yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirilir. 
(2) İşe yeni alınan çalışana, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilave olarak acil durum planları ile ilgili bilgilendirme yapılır. 
(3) Acil durum konularıyla ilgili özel olarak görevlendirilenler yürütecekleri faaliyetler ile ilgili özel olarak eğitilir.

 

Acil Tahliye Krokisi Çizimi

İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik kapsamında aşağıdaki unsurları içeren işyeri veya bölümlerini gösteren Acil Durum Tahliye Krokisi tarafımızca hazırlanmaktadır.
1) Acil durum ekipmanlarının bulunduğu yerler
2) İlkyardım malzemelerinin bulunduğu yerler.
3) Kaçış yolları, toplanma yerleri ve bulunması halinde uyarı sistemlerinin de yer aldığı tahliye planı.
4) Görevlendirilen çalışanların ve yedeklerinin adı, soyadı, unvanı, sorumluluk alanı ve iletişim bilgileri.
5) İlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında işyeri dışındaki kuruluşların irtibat numaraları.

İş Yeri Hekimi Görevlendirmesi

4BGrup İş Sağlığı ve Güvenliği olarak her biri konusunda tecrübeli Aile,Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan sertifikalı İşyeri Hekimlerimizle, daha sağlıklı bir iş ortamında çalışmaların sürmesine katkıda bulunmak için iş yerinizde aşağıdaki hizmetleri vermekteyiz;

İşyeri Hekimi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve en önemlisi 22/07/2013 tarihinde yürürlüğe giren İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Yön. kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmektedir.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ile firmanıza görevlendiren İş Yeri Hekiminin başlıca görevleri şunlardır;

 • İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak,     
 • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak,
 • Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek
 • İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak,
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak,
 • İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak,
 • Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak,
 • İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak
 • İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak
 • Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak
 • İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak,     
 • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak,
 • Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek
 • İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak,
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak,
 • İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak,
 • Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak,
 • İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak
 • İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak
 • Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak
 • İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak,     
 • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak,
 • Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek
 • İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak,
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak,
 • İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak,
 • Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak,
 • İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak
 • İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak
 • Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak

Diğer Sağlık Personeli Görevlendirmesi

4BGrup İş Sağlığı ve Güvenliği olarak her biri konusunda tecrübeli Aile,Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan sertifikalı Diğer Sağlık Personellerimizle, daha sağlıklı bir iş ortamında çalışmaların sürmesine katkıda bulunmak için iş yerinizde aşağıdaki hizmetleri vermekteyiz;

Diğer Sağlık Personeli  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve en önemlisi 22/07/2013 tarihinde yürürlüğe giren İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Yön. kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmektedir.
Diğer Sağlık Personelinin sorumlulukları;

 • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.
 • Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak.
 • Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak.
 • İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak.
 • Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.
 • İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak.
 • İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.
 • İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

İşe Giriş ve Periyodik Sağlık Raporu

  Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten İşe Giriş Sağlık Raporu olmadan çalıştırılamaz. Hazırlana sağlık raporlarının tehlike sınıflarına göre geçerlilik süreleri aşağıdaki gibidir
.
Çok Tehlikeli İşler: 1 Yıl
Tehlikeli İşler:        3 Yıl
Az Tehlikeli İşler:   5 Yıl

6331 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
Sağlık gözetimi
MADDE 15 – (1) İşveren;
a) Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.
b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:
1) İşe girişlerinde.
2) İş değişikliğinde.
3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.
4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.
(2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz. (1)

Mobil Sağlık Taraması

Personel tetkiklerini iş gücü ve zaman kaybı yaşamadan göndereceğimiz Mobil Sağlık Tarama Aracı ile yaptırabilirsiniz.

Mobil Sağlık Hizmetleri

 1. Fizyolojik Testler; Akciğer Grafiği, Odyometre (İşitme) Testi, SFT (Solunum Fonksiyon Testi), Refraktometre ile yapılan Göz Muayenesi, EKG (Elektro Kardiyografi)
 2. Laboratuvar Testleri; Hemogram (Tam Kan Sayımı), Biyokimya Testleri, Mikrobiyoloji Testleri, Kan Grubu Tespiti, Tam İdrar Tahlili, İdrarda Kurşun, İdrarda Fenol Gibi Maddelerin Araştırılması, Portör Taramaları,
 3. Koruyucu Aşılar; Tetanos, Sarılık ve Grip Aşıları,

İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi

İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, işe başlama eğitimi almasını sağlar. Bu eğitimler işverence veya işveren tarafından görevlendirilen bilgi sahibi ve deneyimli çalışanlarca verilebilir. İşe başlama eğitimleri, temel eğitimlerin gerçekleştirilmesine kadar geçen sürede çalışanın tehlike ve risklere karşı korunmasını sağlayacak nitelikte olmalı ve uygulamalı olarak verilmelidir. (ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Değişik:RG-24/5/2018-30430)

Eğitim süreleri ve konuları
MADDE 11 – (1) (Değişik:RG-24/5/2018-30430) Çalışanlara verilecek temel eğitimler, işin devamı süresince belirlenen düzenli aralıklar içinde;
a) Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat,
b) Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat,
c) Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat
olarak her çalışan için düzenlenir.

EĞİTİM KONULARI
1. Genel konular
a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
c) İşyeri temizliği ve düzeni,
ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar,
2. Sağlık konuları
a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
ç) İlkyardım,
d) Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim,
3. Teknik konular
a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
b) Elle kaldırma ve taşıma,
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
d) Ekranlı araçlarla çalışma,
e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
f) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
ı) Tahliye ve kurtarma,
4. Diğer konular (çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma, kapalı ortamda çalışma, radyasyon riskinin bulunduğu ortamlarda çalışma, kaynakla çalışma, özel risk taşıyan ekipman ile çalışma, kanserojen maddelerin yol açtığı olası sağlık riskleri ve benzeri)

Yüksekte Güvenli Çalışma Eğtimi

Yüksekte Çalışma: Düşüldüğünde yaralanma riski olan her nokta yüksektir. Kişinin bulunduğu referans seviyesinin üzerinde, sağlık ve güvenlik açısından tehlike oluşturabilecek durumda yapılan çalışma Yüksekte Çalışmadır.
OSHA tarafından yapılan istatistiklerde 3.4 m’den daha yukarıdan düşen kişiler ile ilgili kazalarda %85’ten fazlası ölümle sonuçlanmıştır.
Türkiye’de özellikle inşaat sektöründe önemli sayıda iş kazası meydana gelmektedir. Bu kazaların büyük bölümü yüksekten düşme şeklinde gerçekleşmektedir. Ancak sadece inşaatlarda çalışanların değil, merdiven kullanarak çalışan tüm çalışanların bu eğitimi alması zorunludur.
Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nde “seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma; yüksekte çalışma olarak kabul edilir” şeklinde yükseklikten bağımsız olarak yaralanma ihtimalinin geçerli olduğu her seviye yükseklik olarak tanımlanmıştır.
Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimlerinin amacı, her türlü çalışma alanında çalışma ekipmanlarının doğru kullanımı, bakımı ve kontrolünü sağlamanın yanı sıra mevcut tehlike ve risklere karşı farkındalık oluşturmaktır. Yüksekte montaj, de montaj, bakım-onarım ve temizlik işleri yapacak çalışanların bu eğitimi alması yasal zorunluluktur. Katılımcıları, yüksekte yapacakları çalışmalarda güvenli bir şekilde çalışmalarını tamamlamaları için gerekli olan asgari yüksekte güvenli çalışma metotları konusunda bilgilendirmektedir.

Yangın ve Yangından Korunma Eğitimi

Eğitimin amacı, katılımcıları yangın güvenliği konusunda genel olarak bilgilendirmek, yangını çıkmadan engellemek veya yangına başlangıç evresinde müdahale edebilmek için gerekli olan yangınla mücadele ekipmanlarını tanıyarak onların doğru ve etkin bir şekilde kullanımını sağlamaktır.

  Eğitim, teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşur. Yapılan teorik ve uygulama sınavında başarılı olan kursiyerlere “Başarı Sertifikası” verilir.

İlk Yardımcı Eğitimi

   İlk yardım, olay yerine sağlık ekipleri gelinceye kadar, hayatı kurtarmak ve durumun kötüye gitmesini önlemek amacı ile eldeki imkanlarla yapılan ilaçsız uygulamalardır. İlk yardım eğitimi yapılan yasal düzenlemelerle zorunlu eğitimler kapsamına alınmış olup sadece Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikası bulunan kişiler tarafından yapılabilir.

     Mevzuata göre her iş yerinde tehlike sınıfına uygun olarak ilkyardımcı bulundurulması gerekmektedir. Bu oran;

 • Az tehlikeli işler kapsamında yer alan iş yerleri için her 20 kişide bir,
 • Tehlikeli işler kapsamında yer alan iş yerleri için her 15 kişide bir,
 • Çok tehlikeli işler kapsamında yer alan iş yerleri için her 10 kişide birdir.
      Sertifikalı ilk yardım eğitimleri 1 grupta en az 5 en fazla 20 kişi olacak şekilde düzenlenebilir. Eğitim süresi 2 gün (16 saat) olup hem uygulamalı hem teorik konular anlatılmaktadır. Eğitim programı sonunda katılımcılar İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenmiş sınav merkezlerinde teorik ve pratik sınava tabii tutulurlar. Sınavlar için geçme notu 85 ve üzeridir. Sınavdan başarılı olan katılımcılar 3 yıl geçerli ilk yardımcı sertifikası ve kimliği sahibi olurlar. Belge geçerlilik süresi olan 3 yılın dolmasından itibaren katılımcılar 1 gün (8 saat) süren güncelleme ilkyardım eğitimine katılıp belge sürelerini 3 yıl daha uzatabilirler.

Zorunlu Hijyen Eğitimi

Hijyen eğitimlerini başta işyeri yemekhaneleri, restoranlar ve diğer benzeri gıda hizmetlerinin sunulduğu yerler olmak üzere, konaklama hizmeti veren, gıda üretimi yapan işyerleri ve insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerlerinde çalışanlarının almaları gerekmektedir.
24/04/1930 tarihinde yayınlanan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 127. maddesine dayanılarak hazırlanan Hijyen Eğitimi Yönetmeliği 5 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Gıda ana dağıtım merkezleri, hazır yemek hizmeti, iş yeri ve kurum yemekhaneleri, restoranlar ve diğer benzeri gıda hizmetlerinin sunulduğu yerler, dükkânlar, toptan satış yerleri, süpermarket dağıtım merkezleri dâhil olmak üzere son tüketiciye satış ve dağıtım noktasında gıdanın işlenmesi, muameleye tabi tutulması veya depolanması ve benzeri hizmetlerin verildiği iş yerlerinde çalışanlar HİJYEN EĞİTİMİ ALMAK ZORUNDADIR.

Mesleki Eğitim Belgesi

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde çıkarılan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik, 13 Temmuz 2013 tarih ve 28706 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak 13 Temmuz 2013 tarihinde resmi olarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik sayesinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışanların mesleki eğitimlerinin usul ve esasları çeşitli şartlara göre düzenlenmiştir. Yönetmeliğin ekinde (Ek-1)’deki tabloda yer alan işlerde çalışacakların, işe alınmadan önce, mesleki eğitim almaları zorunludur.

Mesleki Eğitim Sertifikası Alması Gereken Sektörler:
6331 Sayılı İSG Kanunu’nun 17. Maddesinde belirtilen Mesleki Eğitim Sertifikasının kimler tarafından alınacağını belirten 
Mesleki Eğitim Alınacak İşlere Ait Çizelgeye ulaşmak için tıklayınız.

Haber/Duyuru

Güncel gelişmelere buradan ulaşabilirsiniz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Seçenek Değil Zorunluluktur!
6331 sayılı Kanun uyarınca işverenler, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi ile yükümlüdür. 
İşverenin genel yükümlülükleri, Kanunun özellikle 4 üncü maddesinde düzenlenmiş olup 6331 sayılı Kanun; 30.12.2012 tarihinden itibaren bütün işverenlere aşağıda özetlenen yükümlülükleri getirmiştir: 
 1. İşyerinde risk değerlendirmesi yapılması, 
 2. Acil durum planlarının hazırlanması, yangınla mücadele ve ilk yardım çalışmalarının yapılması, 
 3. Tahliye planının yapılması, 
 4. İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildiriminin yapılması, 
 5. Sağlık gözetiminin gerçekleştirilmesi, 
 6. Çalışanların bilgilendirilmesi, 
 7. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi, 
 8. Çalışan temsilcisinin/temsilcilerinin görevlendirilmesi,
6331 sayılı İş Sağlığı  ve Güvenliği Kanunu’nun iş güvenliği uzmanı ve  işyeri hekimi çalıştırma yükümlülüğü kamu  kurumları ile 50’den az çalışanı olan az tehlikeli  işyerlerinde 01.07.2020’den 31.12.2023’e  ötelenmiştir. 

 Ancak Risk değerlendirmesi, sağlık gözetimi,  çalışanların İSG eğitimi gibi diğer yükümlülükler  ise hâlihazırda tüm işyerleri için yürürlüktedir. 


 

Devamını Oku
İş Yerlerinde Alınacak Önlemlere İlişkin Kılavuz
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında iş yerlerinde alınması gereken tedbirlere ilişkin kılavuz yayımladı.
Kılavuza ulaşmak için tıklayınız.
 

Devamını Oku

Hizmet Talep Formu

Size en doğru teklifi hazırlayabilmemiz için bilgileri eksiksiz doldurun

Talebiniz Alınmıştır. Teşekkür ederiz.
Submit

4bgrupisg.com

Mimar Sinan Mah. Mimar Sinan Cad. No:8/1, 34782 Çekmeköy/İstanbul

HARİTADA AÇ